Print
 
 

Regulament privind condiţiile generale de aprovizionare

I. Încheierea contractului / Cerinte generale

1. Pentru reglementarea raporturilor juridice dintre furnizor si SC Dürkopp Adler SRL sunt valabile exclusiv conditiile stabilite în prezentul regulament. Conditiile furnizorului si alte diferite acorduri se aplica numai în cazul în care acestea au fost acceptate în prealabil în forma scrisa de catre un reprezentant legal al SC Durkopp Adler SRL. Acceptul tacit sau preluarea marfii si a serviciilor sau chiar plata acestora nu reprezinta acordul nostru si deci prin urmare nu vor fi luate în considerare.

2. Contractul de furnizare precum si orice alte modificari, anexe contractuale si explicatii privind unele conditii, precum si declaratii si comunicate, trebuie sa fie facute în forma scrisa, cu exceptia cazului când nu se specifica altfel de prezentul regulament. În cazul în care furnizorul nu confirma comanda în termen de doua saptamâni de la primire, suntem îndreptatiti de a o revoca în orice moment.

II. Volumul de livrat / Modificarea volumului de livrat / Piese de schimb

1. Furnizorul se va asigura ca toate informatiile si circumstantele necesare pentru îndeplinirea responsabilitatilor sale contractuale, precum si destinatia livrarilor sale sa-i fie cunoscute în timp util. Acesta îsi asuma raspunderea ca livrarile sale includ toate serviciile care sunt necesare pentru utilizarea corecta, în conditii de siguranta si economice, ca acestea corespund destinatiei pentru care au fost comandate si corespund celor mai recente evolutii în domeniul stiintei si tehnologiei. Furnizorul va respecta toate standardele de prestare a serviciilor, normele si legislatia, în special cele referitoare la protectia mediului, materialele periculoase, marfurile periculoase si regulamentele de prevenire a accidentelor, precum si toate regulile si normele de securitate si sanatate. Furnizorul trebuie sa ne ofere informatii cu privire la aprobarile necesare din partea autoritatilor, si obligatiile privind anuntarea la autoritati privind importarea si utilizarea articolelor livrate.

2. Putem solicita furnizorului, în cazul în care acest lucru este realizabil, de a modifica produsul comandat, care se afla în etapa de proiectare si executare. Furnizorul trebuie sa puna în aplicare aceste modificari într-un termen de timp rezonabil. Cu privire la efectul acestor modificari, în special cu privire la costurile suplimentare sau reducerea acestora si datele referitoare la livrare, se vor stabili împreuna masurile corespunzatoare. Daca nu se ajunge la un acord întrun termen rezonabil, vom decide noi la discretia rezonabila.

3. Furnizorul trebuie sa se asigure de faptul ca ne poate furniza în conditii rezonabile obiectelor furnizate sau partilor obiectelor furnizate, piesele de schimb, pentru o perioada de 10 ani dupa încetarea relatiei de aprovizionare.

III. Preturi/ Conditii de plata

1. Preturile convenite sunt preturi fixe. Daca nu s–a convenit altfel, plata se va face la alegerea noastra, fie dupa preluarea marfii si primirea facturii, în luna urmatoare cu un discount de 3% fie în termen de trei luni de la sfârsitul lunii în care s-a efectuat livrarea si primirea facturii , fara discount. Termenul stabilit pentru plata va începe odata cu obtinerea serviciilor contractate, si intrarea facturii regulamentare si verificabile. În cazul livrarilor efectuate înainte de termenul stabilit, perioada de plata va începe la data de livrare convenita. Alegerea modului de plata (de exemplu, cecuri sau schimb de chitante) este sarcina noastra, facturile trebuie sa contina specificarea locului de descarcare, numarul de furnizor, numarul articolului, cantitate si pretul unitar precum si cantitatea livrata fara exemplare în copie.

2. Furnizorul nu are dreptul la cedarea sau la încasarea de la terti a creantelor, pe care le are fata de noi. Reglementarea conform Codului Comercial § 354a va ramâne neschimbata.

IV. Conditii de livrare

1. Livrarile vor fi efectuate DDU (Conditiile comerciale internationale în versiunea actuala), în locatia stabilita de catre noi, daca nu se specifica altfel, incluzând ambalarea si conservarea. Fiecare livrare este însotita de un aviz de însotire într-un singur exemplar. Avizul de însotire trebuie sa contina numarul comenzii noastre, numarul de articol si numarul de furnizor. Daca este vorba despre o livrare "Ex Works" livrarea neavând o modalitate specificata, se va alege cea mai ieftina solutie pentru noi. În cazul în care transportatorul este însarcinat de catre furnizor, pe cheltuiala noastra, trebuie remarcat faptul ca suntem clienti SLVS. Cheltuielile aferente asigurarii transportului vor fi suportate de noi, în cazul în care termenele de livrare acceptate (Conditiile comerciale internationale în versiunea actualizata) ne obliga. Furnizorii vor lua în considerare la completarea documentelor însotitoare faptul ca formalitatile vamale se vor face în incinta întreprinderii noatsre, fiind eliberati de obligatia de prezentare. Pentru transporturile din tarile preferentiale, furnizorul trebuie sa ataseze certificatul preferential la fiecare transport. Declaratia furnizorul pe termen lung conform EWG-VO 1207/2001, va fi eliberata si transmisa odata pe an. Furnizorul este obligat sa respecte reglementarile relevante de control al exporturilor si sa ni le comunice în scris si noua fara a fi cerute, cel târziu odata cu livrarea, împreuna cu marcajele de controlul exportului, conform legislatiei UE si SUA .

2. Bunurile livrate trebuie sa fie ambalate corespunzator uzantelor comerciale si în mod adecvat. Avem dreptul de a specifica furnizorului modul de ambalare dorit. Daca returnam ambalaje refolosibile deja platite, avem dreptul la rambursarea valorii ambalajelor returnate.

V. Termene / Întârzieri

Datele si termenele limita convenite, sunt obligatorii. Esential în cazul respectarii termenului de livrare sau al datei limita pentru livrare este intrarea marfii în unitatea noasta sau la destinatarul mentionat de catre noi. În cazul în care efectuarea serviciului întârzie, furnizorul are obligatia de a ne comunica imediat acest lucru în scris, precizând motivele si durata preconizata al acestei întârzieri. În cazul în care întârzierea are loc din cauze, care nu au survenit din vina furnizorului, acesta poate face referire la cauzele respective, doar în cazul în care si-a îndeplinit obligatia de anuntare. În cazul unor întârzieri, avem dreptul de a pretinde de la furnizor despagubiri. Acestea sunt de 0,5% pentru fiecare saptamâna întârziata, suma maxima fiind de 5% din valoarea totala a comenzii. Prin convenirea asupra penalitatilor contractuale sau punerea în aplicare al acestora, nu sunt afectate drepturile noastre referitoare la revendicarile legale, care ne revin. Penalitatile contractuale platite vor fi trecute în socoteala ca pretentii privind despagubirea. Penalitatile contractuale pot fi aplicate pâna la plata marfurilor sosite cu întârziere.

VI. Confidentialitatea / Informatii

1. Furnizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor ajunse în posesia lui, informatii cum ar fi: desene, documente, constatari, mostre, scule, modele, suport de date, etc., nu are voie sa faca cunoscute aceste informatii la terti (inclusiv subcontractanti) fara acordul nostru scris, si nu are voie sa utilizeze aceste informatii cu alt scop, decât cel mentionet de noi. Acesta clauza este valabila corespunzator si în cazul multiplicarilor. Aceasta obligatie nu se aplica în cazul informatiilor care la receptie erau deja cunoscute si nu au caracter confidential, sau care devin cunoscute fara a avea caracter confidential, sau care sunt cunoscute – fara a încalca drepturile contractuale – la modul general sau la care furnizorul primeste o aprobare scrisa pentru utilizarea acestora cu alt scop. Furnizorul nu poate da publicitatii fara consimtamântul nostru prealabil în scris, natura relatiei de afaceri cu noi. Noi ne pastram dreptul de proprietate si orice alte drepturi (de exemplu, drepturi de autor) asupra informatiilor furnizate de noi. Executarea multiplicarilor se va face doar dupa primirea aprobarii scrise de la noi. Dupa executarea multiplicarilor acestea trec în proprietatea noastra. Prin prezenta se considera ca si o conventie între noi si furnizor, faptul ca furnizorul trebuie sa pastreze copiile pentru noi. Furnizorul are obligatia de a pastra , mentine cu grija si sa returneze sau sa distruga în orice moment la cererea noastra informatiile furnizate, pe cheltuiala sa. Furnizorul nu are dreptul la retineri, sub nici un motiv. Returnarea completa respectiv distrugerea va fi comunicata în scris.

2. În cazul încalcarii obligatiilor din articolul VI 1, pentru fiecare încalcare se va percepe imediat o penalizare în valoare de 25.000 €. Furnizorul îsi poate rezerva dreptul sa se adreseze instantei de judecata pentru stabilirea valorii despagubirii. Penalitatile contractuale platite vor fi trecute în socoteala ca pretentii privind despagubirea.

VII. Managementul calitatii / Controlul intrarii marfurilor

1. Furnizorul este obligat sa supravegheze în permanenta calitatea produselor si serviciilor sale. El este obligat sa respecte acordul nostru referitor la asigurarea calitatii pentru furnizori în versiunea curenta. În acest scop, el va utiliza sistemul de asigurare a calitatii ISO 9001 sau alte standarde convenite si utilizate. Modificarile privind obiectele livrate necesita consimtamântul nostru prealabil. Furnizorul are obligatia de a mentiona în scris, informatiile cu privire la fabricarea ireprosabila al produselor furnizate. Aceste documente se vor pastra cel putin 12 ani si ne vor fi puse la dispozitie la cerere. Aceasta clauza este valabila în mod corespunzator si pentru subcontractanti.

2. Controlul intrarii marfurilor sosite la noi, se face în sensul recunoasterii avariilor exterioare, a abaterilor ce pot fi recunoscute la exterior, cu privire la identitatea si cantitatea acestora. Astfel de deficiente vor fi raportate imediat. Ne rezervam dreptul de a efectua inspectii suplimentare la bunurile primite. În plus, vom notifica defectele de îndata ce acestea sunt detectate în circumstantele derularii normale a activitatii. Furnizorul va renunta la obiectiile în cazul defectiunilor reportate cu întârziere. În cazul în care se constata defectiuni, suntem îndreptatiti sa returnam întreaga livrare.

VIII. Garantii / Rambursarea cheltuielilor / Termene / Asigurari

1. În cazul în care bunurile livrate sunt defecte, cererile noastre vor fi în conformitate cu prevederile legale, cu exceptia cazurilor când exista alte prevederi. Furnizorul este pe deplin raspunzator de defectele datorate direct sau indirect si semnalate de noi, ca si pentru daune si cheltuieli. Înlocuirea este obligatorie si pentru cererile facute în urma unui supracontrol la receptia marfii, conditia ca cel putin o parte din livrare sa fi fost declarata defectuoasa. Obligativitatea de înlocuire se aplica si pentru o revizuire ulterioara partiala sau totala al transportului si care este considerat ca fiind defectuos pentru noi si pentru clientii nostri. În cazul în care furnizorul foloseste serviciile tertilor în furnizarea de servicii, el este raspunzator pentru obligatiile acestora, ca si în cazul ajutoarelor de îndeplinire.

2. În cazul în care securitatea întreprinderii este pusa în pericol, sau în caz de pagube neobisnuit de mari sau de întreruperea livrarilor catre clientii nostii, avem dreptul de a executa rectificarile singuri, sau de a comanda executarea acestora la terti, dupa notificarea furnizorului. Costurile rezultate de aici sunt suportate de furnizor.

3. De asemenea, furnizorul ramburseaza cheltuielile noastre sau al clientilor nostri, în sensul raspunderii pentru defectele aparute în cadrul perioadei de garantie, pentru prevenirea din timp al pierderilor, sau de atenuarea acestora (de exemplu în cazul actiunilor de retragere al marfurilor cu defect).

4. Furnizorul va rambursa cheltuielile pe care suntem obligati sa le suportam fata de clientii nostri si care s-au datorat unor defecte de livrare.

5. Atâta timp cât nu se precizeaza altfel, furnizorul este responsabil pentru defectele care apar în termen de 36 luni de la primirea sau acceptarea livrarii furnizorului (daca o astfel de chestiune este prevazuta de lege sau prin contract). În cazul de executare ulterioara, perioada se prelungeste cu perioada în care obiectul livrat nu a putut fi utilizat conform contractului. În cazul repararii sau în cazul bunurilor livrate în calitate de piese de schimb, perioada de la aliniatul 1 începe de la preluarea livrarii ireprosabile, atâta timp cât furnizorul este constient de obligatia sa de înlaturare a deficientelor.

6. Furnizorul este obligat, la încheierea asigurarilor corespunzatoare si la mentinerea acestora, pe toata durata relatiei de aprovizionare, pentru riscurile acoperite de punctul VIII. Dovada trebuie sa fie furnizata la cererea noastra.

IX. Punerea la dispozitie

Materialele furnizate de noi: piese de schimb, recipiente, ambalaje speciale, instrumente, dispozitive de masurare sau similare (scule accesorii), ramân în proprietatea noastra. În cazul prelucrarii, utilizarii, amestecarii sculelor puse la dispozitie avem dreptul la coproprietatea produselor obtinute cu ajutorul sculelor puse la dispozitie de catre noi. Reproducerea sculelor accesorii se poate face numai cu consimtamântul nostru prealabil în scris. Copiile rezultate în urma fabricarii, reprezinta proprietatea noastra. Furnizorul nu are nici un drept de a retine indiferent de motive, sculele accesorii puse la dispozitie. Sculele accesorii rezultate în urma multiplicarilor, nu vor fi accesibile pentru terti (nici chiar pentru subcontractanti) si nu vor fi utilizate decât în scopurile convenite.

X. Dispozitive

Fara a aduce atingere oricaror alte acorduri, în masura în care putem contribui la costul aferent pentru instrumentele necesare producerii bunurilor de livrat, acestea devin integral sau partial, proprietate comuna. Dispozitivele devin odata cu efectuarea platii proprietatea noastra (partiala). Furnizorul nu este îndreptatit fara acordul nostru, sa dispuna legal sau faptic asupra dispozitivelor, a locatie lor sau a le schimba locatia, ori a le face permanent nefunctionale. Dispozitivele vor fi marcate corespunzator de furnizor ca fiind în proprietatea(coproprietate) noastra. Furnizorul va suporta costurile de întretinere, reparatiile sau înlocuirea dispozitivelor. Dispozitivele de înlocuire reprezinta proprietatea noastra, în conformitate cu proprietatea dispozitivului original. În calitate de coproprietar al unui dispozitiv avem drept de preemptiune la partea de proprietate al furnizorului. Furnizorul are dreptul de a utiliza dispozitivele noastre în (co)proprietate, numai cu scopul de a fabrica bunurile de livrat. Dupa finalizarea livrarii, furnizorul va returna la cererea noastra dispozitivele aflate în proprietate comuna, iar noi vom rambursa valoarea de piata al dispozitivului aflate în coproprietate catre furnizor. Furnizorul nu are nici un drept de retinere. Obligatia de predare este valabila pentru furnizor chiar si în cazul declararii insolventei sau în cazul întreruperii livrarilor pentru o perioada de timp mai îndelungata. Furnizorul are obligatia de a asigura dispozitivul în conditiile stabilite, iar în absenta unor conditii stabilite, va asigura dispozitivul în conditiile normale.

XI. Software

În cazul în care volumul de livrat nu apartine categoriei de softuri standard, furnizorul se declara de acord ca pentru o perioada de cinci ani de la livrarea obiectului contractului sa modifice / îmbunatateasca software-ul conform cerintelor noastre, cu suportarea corespunzatoare al cheltuielilor de catre noi. În cazul în care software-ul este de la furnizor, acest lucru este legat în mod corespunzator. În cazul în care Software-ul provine de la un furnizor prealabil, acest fapt este valabil si pentru el.

XII. Forta majora / Incapacitatea de a livra pe termen lung

1. Conflictele de munca, revoltele, masurile oficiale si alte evenimente imprevizibile si inevitabile, elibereaza furnizorul si pe noi pe durata întreruperii si pe durata tulburarilor, de îndeplinirea obligatiilor. Partea în cauza notifica imediat partenerul de contract, informând pe deplin si luând masuri rezonabile pentru a limita efectele unor astfel de evenimente. Partea în cauza va informa partenerul de contract, imediat despre încetarea starii de forta majora.

2. În cazul unei incapacitati pe un termen lung, suspendarea platilor sau deschiderea procedurii de insolventa, refuzarea deschiderii unei asemenea proceduri de catre una din parti din cauza lipsei de active, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul pentru partea de contract ramasa neîndeplinita. În cazul în care furnizorul este afectat de oricare dintre evenimentele de mai sus, el va sustine eforturile noastre, în vederea relocarii productiei de bunuri la noi sau la o terta parte, inclusiv obtinerea licentelor drepturilor pentru fabricarea produselor.

XIII. Obtinerea dreptului de proprietate

Odata cu livrarea / predarea marfii, obtinem si transferul de proprietate a marfii livrate.

XIV. Dispozitii generale

1. Locul de îndeplinire a livrarilor si serviciilor, este locul de destinatie specificat de noi. Locul pentru efectuarea platilor este Sângeorgiu de Mures.

2. Relatia contractuala este reglementata de legea romana , cu exceptia conflictul de legi si a Conventiei Natiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarile Internationale de Marfuri (CISG). Instanta de judecata este la Targu Mures, cu exceptia cazului unei alte jurisdictii exclusive. Avem totusi dreptul de a da în judecata furnizorul, în orice alta instanta cu jurisdictie competenta.

3. Daca una dintre clauzele contractuale a devenit nula sau va deveni nula, acest fapt nu afecteaza valabilitatea celorlalte clauze.

4. Subliniem faptul ca stocam datele personale, în conformitate cu cerintele legale si le prelucram în contextul tranzactiilor de afaceri.

SC Durkopp-Adler SRL, 04/2011